Меню сайту
Наш опрос
Інформація на сайті була для вас корисна?
Всього відповідей: 62
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

2000 рік

 1. Остапенко Я. О. Витрати виробництва — важлива економічна категорія ефективного господарювання ринкової економіки/Я.О.Остапенко//Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнародної науково – практичної конференції 16 – 18 жовтня 2000 року / Відповідальний за випуск Іваненко В.М.. – К: КНЕУ, 2000 – С.90-9

 

2001 рік

 

 1. Остапенко Я.О. Класифікація витрат на виробництво при прийнятті управлінських рішень/Я.О.Остапенко//Науковий вісник : Збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь: АДПСУ, 2001 – №1 (11) – С.119-124.

2003 рік

 1. Лаговський В.В. Ринок праці в Україні: аналіз стану, проблеми формування / В.В. Лаговський // Науковий вісник Академії ДПС України. – 2003. – № 1 (19). – С.37–45.

2004 рік

 

 1. Остапенко Я.О. Напрямки вдосконалення обліку витрат на виробництво продукції за елементами та статтями калькуляції/Я.О.Остапенко//Матеріали Першої Міжнародної науково – практичної конференції “Науковий потенціал світу’2004”. Том 17. Облік і аудит . – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 200 – С.5-7.
 2. Лаговський В.В. Особливості моделювання поведінки працездатного індивіда в Україні / В.В. Лаговський // Моделювання та інформаційні системи в економіці: міжвідомчий науковий збірник. – 2004. – вип. 71. – С. 82–91.

2005 рік

 1. Остапенко Я.О. Оперативний аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції за ринкових умов/Я.О.Остапенко//Сучасні проблеми фінансово – господарського контролю: Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 березня 2005 р.) – Кривий Ріг: 2005 – С.235-23
 2. Остапенко Я.О. Формування, облік витрат на виробництво та собівартості продукції в умовах ринкових відносин/Я.О.Остапенко//Матеріали восьмої Міжнародної науково – практичної конференції “Наука і освіта’2005” . Том 82. Облік і аудит – Дніпропетровськ.: Наука і освіта ‘2005. – С.45-4
 3. Лаговський В.В. Динамічна модель поведінки працездатної особи на ринку праці / В.В. Лаговський //  Економіст. – 2005. – №3. – С.59–61.

2006 рік

 1. Паянок Т.М. Динаміка податкових надходжень по основним податкам державного бюджету України // Наукові записки, Національний університет «Острозька академія», серія «Економіка», 2006, випуск 8, частина 1. С. 245–254.
 2. Скрипник А.В., Паянок Т.М. Про можливості реалізації мажоритарного підходу в податковій політиці при прийнятті програми стратегічного розвитку України // Наукові записки, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Економічні науки, том 56, 2006р. С. 3–7.
 3. Паянок Т.М. Виконання фіскальної функції податку на додану вартість // Світ фінансів. – 2006р. – № 4(9). – С. 94 – 102.
 4. Паянок Т.М. Використання світового досвіту при реформуванні непрямого оподаткування в Україні // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2006. – № 4 – 5 (35). – С. 85–93.

2007 р.

 1. Паянок Т.М. Соціально-статистичні передумови впровадження диференційованої ставки ПДВ в Україні // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2007. - № 3 (38). – С. 109–118.
 2. Паянок Т.М. Моделі ПДВ в експортно-орієнтованій економіці // Економіст. – 2007. - № 12. – С. 52–55.
 3. Паянок Т.М. Проблеми адміністрування податку на додану вартість // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, 2007, випуск 18, частина ІІІ. С. 213–220.
 4. Новицька Н.В. Налоговые механизмы экологизации экономики / Н.В. Новицька // Актуальные проблемы налоговой политики в условиях модернизации экономики : опыт Украины и Белоруссии : монография / под ред. С. В. Онышко. – Ирпень : Национальный университет ГНС Украины, 2007. – 396 c. [пункт 3.3. ]
 5. Новицька Н. В. Методика відбору платників податків для документальних перевірок / К. І. Швабій, Н. В. Новицька // Світ фінансів. – 2007. – № 2(11). – C. 85–92. (особистий внесок : класифікація методів відбору платників податків для документальних перевірок).
 6. Новицька Н. В. Методологія квантифікації податкового та фіскального ризиків / Св. В. Онишко, К. І. Швабій, Н. В. Новицька // Економіка прогнозування. – 2007. – № 3. – C. 32–42. (особистий внесок: класифікація податкових ризиків).
 7. Остапенко Я.О. Особливості обліку витрат на виробництво підприємств харчової промисловості/Я.О.Остапенко//Розвиток наукових досліджень’2007: Матеріали третьої міжнародної науково – практичної конференції, м.Полтава, 26 – 28 листопада 2007 р.: – Полтава: Вид – во “Інтер Графіка”, 2007. – т.11 – С.121 – 123.
 8. Остапенко Я.О. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції в умовах ринкової конкуренції/Я.О.Остапенко//Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки: Матеріали VІІ – ої Міжнар. наук. – практ. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган – Барановського, 2007. – С.315 – 317.
 9. Остапенко Я.О. Оперативний аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції на сучасному етапі розвитку економіки України/Я.О.Остапенко//Науковий вісник Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка Економіка і регіон №4 (15) – 2007 – ПолтНТУ – С.143 – 147.
 10. Лаговський В.В. Ринок праці як економічна категорія / В.В. Лаговський // Науковий вісник Університету ДПС України. – 2007. – № 1. – С. 129–134.
 11. Лаговський В.В. Прогнозування попиту на послуги праці в загальноосвітніх навчальних закладах / В.В. Лаговський // Науковий вісник Університету ДПС України. – 2007. – № 4 (39). – С. 34–40.

2008 р.

 1. Скрипник А.В., Паянок Т.М. Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні // Економіка України. – 2008. – № 4. – С. 29–42.
 2. Балан Р.О., Дедекаєв В.А., Коломієць Т.А., Коротун В.І., Паянок Т.М. та ін.. Корупційні ризики у сфері оподаткування (соціологічне дослідження) / Монографія. – К.: «МП Леся», 2008. – 208 с.
 3. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографія / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій, Т.М. Паянок [та ін.]; за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2008. - С. 270–308.
 4. Скрипник А.В., Паянок Т.М. Фактори ризику виконання планових показників бюджету України // Фінанси України. – 2008. – № 6. – С. 31–44.
 5. Скрипник А.В., Паянок Т.М. Емпіричні дослідження ризику планування бюджету України // Наукові записки, Національний університет «Острозька академія», серія «Економіка», 2008, випуск 10, частина 1. С. 196–205.​
 6. Остапенко Я.О. Проблемні питання зведеного обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції харчової промисловості/Я.О.Остапенко//Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів Другої міжнародної науково – практичної конференції, 19 грудня 2008 р. – Харків: Видавництво ЗНАДУ, 2008. – С.74 75.
 7. Остапенко Я.О. Організаційно-методичні спрямування обліку витрат/Я.О.Остапенко//Сучасні наукові досягнення – 2008. Збірник матеріалів всеукраїнської науково – практичної конференції. – В 3 – х т. – Т. 1 – Миколаїв: НУК, 2008. – С. – 191 – 194.
 8. Остапенко Я.О. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції в системі реформованого обліку/Я.О.Остапенко//Реформування економіки України: стан та перспективи. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції 20 – 21 листопада 2008 року м. Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2008. – С. – 110 – 112.
 9. Остапенко Я.О. Облік витрат на виробництво та собівартості продукції харчової галузі як складова реформованого бухгалтерського обліку /Я.О.Остапенко// 27. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 245: В 5 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 926 – 933.

 

2009 р.

 1. Паянок Т.М. Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 / Т. М. Паянок. – Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009. – 19 с.
 2. Паянок Т.М. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи // Економіст. – 2009. – № 1. – С. 49–51.
 3. Заєць С.В. Методичні вказівки до написання розділу дипломної роботи з використанням методів економіко-математичного моделювання // С. В. Заєць, В. С. Дудко, Т.Д. Краснова, В. В. Лаговський, Т. М. Паянок. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 90 с.16.
 4. Лаговський В.В. Економіко-математичне моделювання ринку праці в освітній сфері України [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / Лаговський Володимир Вікторович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К., 2009. - 19 с.
 5. Лаговський В.В. Економіко-математичне моделювання ринку праці в освітній сфері України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / Лаговський Володимир Вікторович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К., 2009. - 203 с.
 6. Остапенко Я.О. Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції підприємств харчової промисловості/Я.О.Остапенко//Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених, 26 – -27 лютого 2009 р. – Тернопіль: Видавництво ТНЕУ “Економічна думка”, 2009. – С. 423 – 424.

 

2010 р.

 1. Паянок Т.М. Критерії ефективності та внесення змін у податкове законодавство (на прикладі ПДВ) // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2010. – № 2 (49). – С. 91–100.
 2. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : [в 3 т.] / кол. авторів [за заг. ред. М. Я. Азарова]. – Т. 3. К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 516 с. [Новицька Н.В. ст. 240, 242, 250, пп. 249.7, 249.8]
 3. Остапенко Я.О. Методи прогнозування витрат на виробництво/Я.О.Остапенко// Збірник матеріалів Міжнародної науко – практичної конференції [Методологія і методика незалежного аудиту і державного фінансового контролю], (6 жовтня 2009 року)/ Державна податкова адміністрація України. – Ірпінь,: НУДПСУ, 2010. – С.393 – 396.
 4. Остапенко Я.О. Облік витрат на виробництво та собівартість продукції в ринкових умовах/Я.О.Остапенко//Науковий вісник : Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, – Ірпінь: НУДПСУ, 2010 – №2 (49) – С.121-126.
 5. Курс теорії статистики для підготовки спеціалістів фінансово-економічного профілю: навчальний посібник / [Заєць С.В., Ганах Н.І., Остапенко Я.О., Прокопенко В.В.] - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. - 374 с.
 6. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник для студ. вищ. навчал. закл. : в 2 частинах / В.С. Дудко, Т.Д. Краснова, В.В. Лаговський. – Ірпінь: НУДПСУ, 2010. – Ч.1: Економетричні моделі. –  448 с.

2011 р.

 1. Паянок Т.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з курсу Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті // Т. М. Паянок, В. С. Дудко. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. – 110 с. (4,6 др.арк.) самостійно 3,3 др. арк.
 2. Паянок Т.М. Прояви корумпованості в органах ДПС України / Т.М. Паянок // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2011. – № 2 (53). – С. 76–83 (0,5 др. арк.).
 3. Новицкая Н.В. Методические подходы к определению перечня налогов и сборов для потенциальных плательщиков / К. Швабий, Д. Серебрянский, Н. Новицкая // Світ фінансів. – 2011. – № 1. – С. 16–25 (особистий внесок: алгоритм автоматизованої обробки анкет платників податків).
 4. Паянок Т.М. Вплив тіньового сектору на інноваційний розвиток України / Т.М. Паянок, Л.А. Задорожня // Збірник наукових праць Національного університету ДПС України. - Електронне наукове фахове видання. – 2011. – № 1. – С. 440–448. (0,5 др. арк) самостійно 0,3.
 5. Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика : монографія / Ярошенко Ф.О., Мельник П.В., Мярковський А.І., Паянок Т.М. та ін.; за заг. ред. М.Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, 2011. – 656 с. (С. 213–240) (1,6 др.арк самостійно).
 6. Паянок Т.М. Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України. / Т.М. Паянок, Л.А. Задорожня // Регіональна економіка – 2011. – № 4. – С. 76–85 (0,5 др. арк.)
 7. Паянок Т.М. Реформування податку на додану вартість: наслідки для державного бюджету та добробуту суспільства/ Т.М. Паянок // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 5. Т. 4 (180)– С. 75–86.
 8. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ : [у 4 т.] / за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : ДННУ „Акад. фін. управління”, 2011 – . – Т. 1 : Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформ. – 2011. – 1015 с. [Новицька Н.В. у співавторстві пункт 4.5. Бюджетно-податкова підтримка національної економіки як чинник забезпечення стійкого економічного зростання (особистий внесок: кластерний аналіз ВЕД за обсягами наданої бюджетно-податкової підтримки)].
 9. Новицька Н. В. Дослідження причин та наслідків реформування екологічного податку в Україні / Н. В. Новицька // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2011. – № 1 (52). – C. 187–194. (0,5 д.а.).
 10. Параниця Н.В. Стан фінансового ринку в Україні та його вплив на розвиток економіки / Н.В. Параниця // Збірник наукових праць. «Формування ринкових відносин в Україні»Вип.10(125) Наук. ред.І.Г.Манцуров. – К., 2011. – С.41–45.
 11. Параниця Н.В. Особливості взаємодії банків і промислових підприємств / Н.В. Параниця // Науковий вісник НУДПСУ № 4(55) 2011 – С. 89-95.
 12. Остапенко Я.О. Питання аналізу витрат на виробництво за елементами на промислових підприємствах/Я.О.Остапенко//Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали VIII Міжнародної науково – практичної конференції (Черкаси, 18 – 20 травня 2011р.):в 3 т. Т. II. Аналіз та контроль підприємницької діяльності. Моделювання і прогнозування економіки / Відп. ред. В.М. Яценко; М – во освіти і науки, молоді та спорту України. Черкас. держ. технол. ун – т. – Черкаси:ЧДТУ, 2011. – С.15 – 17.
 13. Остапенко Я. О. Методика дослідження витрат на виробництво та собівартості продукції харчової галузі / Я. О. Остапенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. - 2011. - Вип. 28(1). - С. 140-143
 14. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник для студ. вищ. навчал. закл. : в 2 частинах / В.С. Дудко, Т.Д. Краснова, В.В. Лаговський. – Ірпінь: НУДПСУ, 2011. Ч.2: Оптимізаційні моделі. 338 с.

 

  [1] [2]  

 

Вхід на сайт
Пошук
Архів записів

Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики © 2024
Конструктор сайтів - uCoz -->